Hua ZhengQiang

Luzhou City, Sichuan Province, China

Trivia: A search for CG footsteps loners ...